Liste des villages par canton

Article publié le 25 juillet 2012

Sommaire

Liste des villages par canton

1) Villages dépendant du canton de Danian 大年乡:

Nom en français

en chinois

en pinyin

Catégorie

Danian

大年村

dà nián cūn

Village

Gulou

古楼村

gǔ lóu cūn

Village

Guihe

归合村

guī hé cūn

Village

Muye

木业村

mù yè cūn

Village

Jige

吉格村

jí gé cūn

Village

Gaoma

高马村

gāo mǎ cūn

Village

Gaoliao

高僚村

gāo liáo cūn

Village

Linlang

林浪村

lín làng cūn

Village

2) Villages dépendant du canton de Gongdang 拱洞乡:

Nom en français

en chinois

en pinyin

Catégorie

Gongdong

拱洞村

gǒng dòng cūn

Village

Gaowu

高武村

gāo wǔcūn

Village

Peiji

培基村

péi jī cūn

Village

Guangxiong

广雄村

guǎng xióng cūn

Village

Pingmao

平卯村

píng mǎo cūn

Village

Yaolong

瑶龙村

yáo lóng cūn

Village

Longxu

龙圩村

lóng wéi cūn

Village

Yangniao

洋鸟村

yáng niǎo cūn

Village

Dagou

大勾村

dà gōu cūn

Village

Longpei

龙培村

lóng péi cūn

Village

Longling

龙令村

lóng lìng cūn

Village

3) Villages dépendant du canton de Baiyun 白云乡:

Nom en français

en chinois

en pinyin

Catégorie

Tianli

田里村

tián lǐ cūn

Village

Baizhao

白照村

bǎi zhào cūn

Village

Fengmu

枫木村

fēng mù cūn

Village

Gaolan

高兰村

gāo lán cūn

Village

Bangyang

邦阳村

bāng yáng cūn

Village

Longcen

龙岑村

lóng cén cūn

Village

Gonghe

公和村

gōng hé cūn

Village

Rongmao

荣帽村

róng mào cūn

Village

Yaokou

瑶口村

yáo kǒu cūn

Village

Dawan

大湾村

dà wān cūn

Village

Lincheng

林城村

lín chéng cūn

Village

Baojiang

保江村

bǎo jiāng cūn

Village

Dapo

大坡村

dà pō cūn

Village

4) Villages dépendant du canton de Liangzhai 良寨乡:

Nom en français

en chinois

en pinyin

Catégorie

Liangzhai

良寨村

liáng zhài cūn

Village

Dali

大里村

dà lǐ cūn

Village

Miaoping

苗坪村

miáo píng cūn

Village

Guiping

归平村

guī píng cūn

Village

Tangkou

塘口村

táng kǒu cūn

Village

Anquan

安全村

ān quán cūn

Village

Peidong

培洞村

péi dòng cūn

Village

<< Précédent  Suivant >>

 

-->